วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

.........โครงการสอน
สหัสวิชา.........................
จำนวนหน่วยกิจ.................
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คำอธิบายรายวิชา
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

วัตถุประสงค์
1............................................................................................
2............................................................................................
3............................................................................................
4............................................................................................
5...........................................................................................

เนื้อหาวิชา
หน่วยที่1...................................................................................
หน่วยที่2...................................................................................
หน่วยที่3...................................................................................
หน่วยที่4...................................................................................
หน่วยที่5....................................................................................
หน่วยที่6....................................................................................
หน่วยที่7....................................................................................
หน่วยที่8....................................................................................


สื่อการสอน
1. เอกสารบทเรียน
2. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
3. คอมพิวเตอร์
4. โสตทัศนูปกรณ์
5. ตัวอย่างงาน

การวัดและการประเมินผล
เกณฑ์การประเมินผล
1. เวลาเรียน
2. งานที่ได้รับมอบหมาย
2.1 Data
2.2 information
2.3 knowledge
2.4 wisdom (power Point)

3. เว็บบล็อก
4. สมุดรายงาน
5.สื่อinterective